وراثت و محیط

دانشمندان دیگر باور دارند که مهمترین سؤال این است که« چگونه » وراثت و محیط همکاری می کنند . مفاهیم دامنۀ واکنش ، سوق دهندگی ، و همبستگی ژنتیکی – محیطی به ما یادآور می شوند که رشد به صورت یک رشته مبادلات پیچیده بین طبیعت و تربیت که در طول عمر تغییر می کنند، بهتر شناخته می شود.( روانشناسی رشد ، نوشته لورا ای . برک صفحۀ  111 جلد یک)

/ 0 نظر / 5 بازدید