شکسپیر

تردیدها به ما خیانت می کنند. ما را از کوشش بر حذر می دارند و از پیروزی هایی که به احتمال زیاد نصیب ما خواهد شد محروم می سازند.
«شکسپیر»
( برگرفته از سایت ایه الله نوری همدانی)

/ 0 نظر / 5 بازدید