رحمت خدا

 برماست خدا را فرمان بردن  . بخاطر رحمتی که به ما داده و یاری که به ما میرساند.( برداشتی از آیۀ 63سوره هود) 

/ 0 نظر / 2 بازدید