مهمان خدا

 میهمان خدا:

پیدا شد و پیدا شد گمگشتۀ ما امشب

می چرخم و می رقصم با باد صبا امشب

 

در کلبۀ ما خورشید مهمان شده باز امروز

در محفل ما مهتاب افشانده صفا امشب

 

.......... گوئی من و دل هستیم مهمان خدا امشب .( دیوان عماد خراسانی" مهمان خدا" ) (( امید که چنین باشد یا حسین )

/ 0 نظر / 2 بازدید