فرایند روانشناسی

فرا روانشناسی :

شاخه ای از رئانشناسی که با پدیده های فراهنجار مانند ادراک فراحسی و حرکت فرا روانی سرو کار دارد. ( هیلگارد جلد 2 صفحۀ522)

/ 0 نظر / 2 بازدید