دیدگاه عمر

دیدگاه عمر:

 دیدگاهی متعادل است که به پیچیدگی زیاد در تغییر انسان وعوامل زیربنای آن واقف است . طبق این دیدگاه ، رشد مادام العمراست؛ هیچ دورۀ سنی از نظر تأثیرآن بر مسیر آیندۀ تغییر؛ برتر نیست .دیدگاه عمر ضمنأ فرض می کند که رشد چند بعدی" تحت تـا ثیر آمیزه ای از نیروهای زیستی ، روانی ، و اجتماعی قرار دارد" چند جهتی وبسیارشکل پذیر است " به کمک تجربه های جدید در معرض تقییر قرار دارد." ( روانشناسی رشد ، نوشته لورا ای . برک صفحۀ 64جلد یک)

/ 0 نظر / 2 بازدید