کمک خدا

بدانید که خدا فرشتگانی برای شما می فرستد تا شما از تاریکی ها به سوی روشنائی آئید . ( برداشتی از آیۀ 43سورۀ احزاب)  

/ 0 نظر / 2 بازدید