جاودانه

 

 

هر که از  دنیا  چیزی را بخواهد تماماً به او میدهیم. بدون آنکه چیزی از آن کم کنیم. ( آیۀ 15 سوره هود)

دلبستگان  خدا،بدانید که اهل بهشت هستید آنهم جاودانه.( آیۀ 23 سوره هود)

هر چه را که در طول عمر نصیبتان شده همانی است که خدا برایتان بریده است فکر نکنیدکه در راه چیزی از آن کم شده است اساساً مال شما نبوده ، ولو دعا کرده باشید . نه شیطان . نه اهل زمین و نه هیچ کس دیگرگوشه ای از سهم شما را نبرده است این را از صفات  و اخلاق خدا بدست می آوریم و از اینکه هستی خدا غنی و حکیم  است ظلم نمی کند. .. البته راهت را برو اگر باشکست روبرو شدی ناراحت نشو بار دیگر موفق میشوی.حق شما پیش خدا محفوظ است. ( طوبی محبت جلد 2 صفحه 46 و 105، از سخنان حاج آقا دولابی )

اعتقاد به تقدیر غم و اندوه را می برد.( نهج الفصاحه حدیث 1067صفحه 215)

حل و فصل:

در درمان به شیوۀ روانکاوی ، به فرایند باز آموزی اطلاق میشود که طی آن بیمار تعارضهای معینی را بارها در اتاق مشاوره تجربه میکند تا سرانجام بتواند در شرایط عادی زندگی نیز با آنها رویاروشود و بر آنها غلبه کند.( هیلگارد جلد 2صفحه 496)

حملۀ خواب :

 نوعی اختلال خواب که مشخصۀ عمدۀ آن گرایش به خوابیدن کوتاه مدت در اوضاع و احوال ناخواسته است .( هیلگارد جلد 2 صفحه 496)

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید