دریا

 خداوند دو دریای تلخ و شیرین راکه باهم برخورد دارند روان کرد ولی یکدیگر را تغییر نمی دهند .(آیۀ 19 سورۀ الرحمن)

/ 0 نظر / 2 بازدید