خیر خدا

خیر خدا:

اگر خدا برای بنده ای خیری بخواهد هیچکس و هیچ قدرتی نخواهد توانست مانع رسیدن خیربه آن بنده شود و به هر کس از بندگانش بخواهد خداوند خیرش را میرساند چراکه او آمرزندۀ مهربان  است.( سوره یونس آیه 107)

اعتماد به خدا بهاء هر چیز گرانست.( منتهی الآمال صفحۀ 996)

تعیین روزی:

پیامبر(ص) در معراج بود ند که خدا وند فرمودند:من میوه هایی را در سدرة المنتهی برای  خوردن دختران و پسران مؤمن رویاندم و به سوی زمین می فرستم. به آنها بگو دلتنگ   نباشند آنها را آفریدم روزی میدهم.( منتهی الآمال صفحه 716)

در سفر های خود و در ناراحتیها یتان به امام رضا(ع) متوسل شوید که ایشان دادرس و فریادرس است. ( منتهی الآمال صفحه 867)

تفاوتهای فردی :

ناهمانندیهای نسبتا پایدر ساختاری یا رفتاری بین افراد یا بدن افراد هر نوع جاندار.( هیلگارد جلد 2 صفحۀ 492)

/ 0 نظر / 2 بازدید