فرایند ارادی

فرایندهای ارادی :

فعالیتهایی که فرد شخصأ آنها را انتخاب می کند وکنترل و بازبینی آنها تابع نوعی قصد و نقشه است. ( هیلگارد جلد 2 صفحۀ522)

/ 0 نظر / 2 بازدید