نظریۀ سنخ بندی

نظریۀ سنخ بندی :

نظریه ای مبنی بر اینکه آدمیان را به شیوۀ کارآمدی می توان به چند طبقه یا سنخ معدود تقسیم کرد که در آن افراد هر سنخ با ویژگیهای مشترکی که دارند سنخهای دیگر متمایز می شوند .( هیلگارد جلد 2 صفحۀ 541)

/ 0 نظر / 4 بازدید