پیمانه

من پیمانه را تمام میدهم و من بهترین میزبانانم . ( سورۀ یوصف آیۀ 59) خدا یا در تقدیر مانیز پُری پیمانه به دست امام زمان قرار ده . آمین

/ 0 نظر / 2 بازدید