مشوق

مشوق :

1- شئ ملموسی که به صورت هدف در آمده و محرکهایی فراهم می کند که فعالیت هدف جویانه را برمی انگیزد . 2- معنای عامتر ، هرنوع هدف  .( هیلگارد جلد 2صفحۀ 534)

/ 0 نظر / 2 بازدید