نمادهای همانند سازی

نمادهای همانند سازی :

سرمشقهای بزرگسال " به ویژه والدین" که کودک تا حدودی به طور ناهوشیار از آنها تقلید می کند. ( هیلگارد جلد 2 صفحۀ 543)

 

/ 0 نظر / 3 بازدید