مرور ذهنی

مرور ذهنی :

تکرار هشیارانۀ اطلاعات رسیده به حافظۀ کوتاه مدت ، که معمولأ با گفتار همراه است . این فرایند یادآوری اطلاعات موجود در حافظۀ کوتاه مدت و انتقال آن به حافظۀ دراز مد ت را تسهیل می کند. ( هیلگارد صفحۀ 534)

/ 0 نظر / 2 بازدید