فلسفه بزرگ جهانی ....

کوشش کنیم فکر خودمان را در مساله حضرت حجت با آنچه که در متن اسلام آمده تطبیق دهیم . این مسئله یک فلسفه بزرگ جهانی است . دین اسلام یک دین جهانی است . چون تشیع به معنی واقعی اش یک امر جهانی است . وقتی در قرآن می فرماید  ( زمین را  بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد.( انبیاء آیه ١٠۵)‌‌).صحبت از زمین است نه صحبت از این منطقه و آن منطقه و این قوم و آن نژاد .امیدواری به آینده مطرح است . که دنیا در آینده نابود نمیشود. آینده دوره عقل است و عدالت . دوره ای که  حکومت معرفت و عدالت و صلح وانسانیت و معنویت است . چگونه می شود که چنین دوه ای نیاید ؟ مگر میشود که خداوند این عالم را خلق کرده باشد و بشر را به عنوان اشرف مخلوقات آفریده باشد بعد بشر به دوره بلوغ خودش نرسیده یکمرتبه تمام بشر را زیرو رو کند پس مهدویت یک فلسفه بسیار بزرگ است . چقدر  عالی است . در دعای افتتاح آرزوی زندگی در  پرتوی یک دولت بزرگوار داریم . انشا الله شایسته این آرزوی بزرگ باشیم . (  منبع :سیری در ائمه اطهار استاد مطهری صفحه ٢۵۶-٢۵٨)

/ 0 نظر / 7 بازدید