در ک سخنان خدا

کلینی از ابو بصیر از حضرت صادق (ع) روایت میکند که فرمودند:

خداوند وحی فرستاد برای عمران که من فرزندی نیکو و با برکت بتو موهبت میکنم که کور مادرزاد و افراد پیس را شفا دهد و با اجازه خدا مرده را زنده گرداند . 

و خدااو را بسوی بنی اسرائیل مبعوث گرداند عمران هم به زنش حنه که مادر مریم بود خبر داد .

وقتی حنه بادار شد باور میداشت که پسر است . ولی چون دختر زائید گفت :پروردگار !من که دختر زائیدم ؟! با اینکه میدانم پسر مثل دختر نیست ( مقصودش این بود که دختر پیغمبر نمیشود). خداوند هم فرمود:خداداناتر است که مادر مریم چه زائید.

وقتی عیسی را به مریم موهبت کرد او همان پسری بود که خداوند مژده و وعده داده بود . بنابراین ما هم هر گاه در باره یکی از مردان خود چیزی گفتیم ممکن است راجع به نوادگان او باشد. منکر آن نشوید.

در این زمینه امام باقر (ع) فرمودند :

هر گاه حدیثی برای شما نقل کردیم و همانطور که گفته ایم واقع شد بگوئید: خدا راست گفت . و چنانچه مطلبی به شما گفتیم به عکس ظاهر شد باز هم بگوئید خدا راست گفت تا دو بار اجر ببرید.

خدایا در این شب قدر هر آنچه  خیر دنیا و آخرت و عافیت ما ست مقدر فرما و درک این تقدیرات را به ما عطا فرما. تا همیشه معرف خوبی از وجودت شویم .آمین

/ 0 نظر / 8 بازدید