شخصیت

شخصیت :

خصوصیات و شیوه های رفتار فردی که در پرتو سازمان بندی و طرح یابی آنها سازگاری ویژۀ فرد با کل محیط وی تبیین میشود "مترادف فردیت" . ( هیلگارد جلد 2 صفحه 515)

/ 0 نظر / 2 بازدید