دعا

دعا :

خدایا : من به تو نیازی دارم که فضل تو نمی تواند آنرا جبران کند . و این فقرو پریشانی را جز احسان وجود نتواند رفع  نمایید . پس در این مقام رضای خویشتن را به ما عطا کن و دست نیاز ما را از دامن غیر خود کوتاه گردان . "انک علی کل شئ : تو به همه چیز توانائی ".( نهج البلاغه)

/ 0 نظر / 2 بازدید