پاداش

پاداش:

اصطلاحی مترادف تقویت کنندۀ مثبت

برون ریزی:

کاهش تکانه یا هیجان از راه بیان مستقیم یا غیر مستقیم ، بویژه به صورت کلامی یا تخیلی

/ 0 نظر / 5 بازدید