جان شما

جان شما بهایی جز بهشت ندارد به کمتر از آن نفروشید.(نهج البلاغه)

برد باری و خونسردی "در برابر حوادث" قرزندان دو قلویی هستند که با همت بلند متولد شده اند.(نهج البلاغه)

چنین نیست که خداوند در شکر را بربنده ای بگشاید ولی درفزونی را بر او ببندد. هم چنین امکان ندارد که باب دعا را بر کسی بگشاید و در اجابت را بر رویش ببنددو ممکن نیست در توبه را بروی کسی باز کندو در آمرزش را به رویش مسدود سازد.( نهج البلاغه شماره ۴٣۵)

/ 0 نظر / 2 بازدید