ناهوشیار نویسی

ناهوشیار نویسی :

نوشتن در حالتی که شخص از این فعالیت خویش آگاه نیست ، به این معنا که نمیداند چه چیزی می نویسد . ناهوشیار نویسی یک پدیدۀ عادی در هیپتونیسم است .( هیلگارد ج2صفحۀ 539)

/ 0 نظر / 3 بازدید