جهد

نظریۀ ادراک خویشتن

نظریۀ ادراک خویشتن :

نظریه ای که در آن گفته میشود که نگرشها و باورهای شخص می توانند بررفتاروی اثر بگذارد . آدمیان گاهی اوقات بر مبنای رفتار خود قضاوت می کنند که چه احساسی به آنها دست داده است" نظریۀ بم" .( هیلگارد جلد 2 صفحۀ 541)

   + خالقیان ; ۱:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱٤
    پيام هاي ديگران ()