جهد

پیمانه

من پیمانه را تمام میدهم و من بهترین میزبانانم . ( سورۀ یوصف آیۀ 59) خدا یا در تقدیر مانیز پُری پیمانه به دست امام زمان قرار ده . آمین

   + خالقیان ; ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱۳
    پيام هاي ديگران ()