جهد

دریا

 خداوند دو دریای تلخ و شیرین راکه باهم برخورد دارند روان کرد ولی یکدیگر را تغییر نمی دهند .(آیۀ 19 سورۀ الرحمن)

   + خالقیان ; ٧:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱۱
    پيام هاي ديگران ()