جهد

فرونشانی

فرونشانی :

یک فرایند خود تنظیمی که در آن تکانه ها ، گرایش به عمل ، یا تمایل به اجرای اعمال نکوهیده، در حیطۀ آگاهی شخص قرار دارند ولی در رفتارش ظاهر نمی شوند .  (هیلگارد جلد 2 صفحۀ523)

   + خالقیان ; ٩:٠٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱٠
    پيام هاي ديگران ()