جهد

فطری نگری

فطری نگری :

دیدگاهی مبتنی بر این  اعتقاد که رفتار خاستگاه ذاتی دارد.( هیلگارد جلد 2 صفحۀ 524)

   + خالقیان ; ٩:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱٠
    پيام هاي ديگران ()