جهد

قانع سازی خویشتن

قانع سازی خویشتن :

 فرایند تغییریافتن عقاید شخص در جهت همسازی با رفتارش .( هیلگارد جلد 2 صفحۀ 524)

   + خالقیان ; ۸:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱٠
    پيام هاي ديگران ()