جهد

غفلت جمعی

غفلت جمعی :

گرایش ا عضای گروه به گمراه سازی یکدیگر در بارۀ یک موقعیت .. مثلاً ، بر اثر آرام و نافعال ماندن برخی اعضای گروه ممکن است یک موقعیت اضطراری به صورت موقعیت غیر اضطراری جلوه کند. (هیلگارد جلد 2 صفحه 521)

   + خالقیان ; ۸:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٩
    پيام هاي ديگران ()