جهد

رحمت خدا

 برماست خدا را فرمان بردن  . بخاطر رحمتی که به ما داده و یاری که به ما میرساند.( برداشتی از آیۀ 63سوره هود) 

   + خالقیان ; ٩:٢۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٢
    پيام هاي ديگران ()